Dyssolucja psychonerwicowa – szkoła Pawłowa

Fizjologiczny mechanizm powstawania stanów nerwicowych stara się wykryć szkoła Pawłowa. Przedstawimy te próby według artykułu ucznia Pawłowa, A. G. Iwanowa-Smolenskiego (Leningrad). Autor zaczyna od omówienia „doświadczalnych nerwic” u psów. Podczas wypracowywania u zwierząt różnych odruchów warunkowych, dodatnich i ujemnych, czyli tłumiących, można przez utrudnianie doświadczenia, kształtowanie warunkowej sygnalizacji w sposób bardziej złożony, dojść do takiej […]

Podział schizofrenii na grupy

 Wraz z zagadnieniem schizofrenii paranoidalnej przechodzimy już do obszerniejszego zagadnienia klasyfikacji obrazów schizofrenicznych. Jak wiadomo, Krapelin utworzył grupę otępienia wczesnego przez zlanie w niej trzech schorzeń psychicznych hebefrenii, katatonii i otępienia wczesnego paranoidalnego. Można powiedzieć, że ten podział jest prawie powszechnie przyjęty, i tak utrwalony, że młodsze pokolenie psychiatrów współczesnych przypisuje temu podziałowi większe znaczenie, […]

Psychopatie – anomalie

W psychopatiach anomalią są nie te objawy, rzucające się w oczy, według których dzielą je wszelkie klasyfikacje psychologiczne, ale braki hamulców, wykazywane przez niedorozwinięte dynamizmy czołowologiczne i stanowiące „objaw negatywny”. Jak w każdej dyssolucji stopień ubytku jest miarą jej głębokości, tak w każdym niedorozwoju stopień nieosiągniętej pełni rozwoju jest miarą głębokości głuptactwa lub psychopatii. W […]

Jacksonowska teoria dyssolucji – cz.2/2

Bleuler nie widziałby trudności w przyjęciu, że zaburzenie kojarzeń jest natury podwójnej, ujemne i dodatnie, zaś Jackson cieszyłby się z zobrazowania nareszcie w sposób konkretny w świetnej pracy Bleulera tego, czego nie mógł przeczuwać, mianowicie aktywności leżącej pod osobowością. Bleuler uzupełnia Jacksona, wprowadzając pojęcie inwolucji osobowości, której zasady zapożyczył od Freuda. Autorzy francuscy dochodzą do […]