Neurologiczny pogląd na funkcje psychiczne

Według naszego ujęcia dynamicznego, zachodzi konieczność odróżniania odrębnych kategorii swoistych czynności układu nerwowego: 1) przewodnictwa podrażnień w łuku odruchowym, 2) aktywności globalnej, własnej ośrodkowego układu nerwowego, nie stanowiącej sumy podrażnień dopływających. Przewodnictwo podrażnień w łuku odruchowym nie wykazuje żadnej ewolucji jakościowej w rozwoju gatunków, tylko zwiększenie się szybkości przewodnictwa; stąd jest rzeczą jasną, że nie […]

Psychofizjologiczne ujęcie ewolucji i dyssolucji

Dyssolucja w ujęciu Hughlingsa Jacksona jest procesem odwrotnym do procesu ewolucji. Jeżeli ewolucję rozpatrujemy z punktu widzenia psychofizjologicznego jako rozwój psychiczny i jako rozwój własnej aktywności kory mózgowej, to dyssolucja z natury rzeczy jest dyssolucją zarówno aktywności psychicznej jak i korowej, stanowiącej „fizyczną podstawę świadomości”. Takie lub inne pojmowanie dyssolucji będzie zatem zawsze zależało od […]